Thứ hai,  18/01/2021

Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong thời gian 2,5 ngày, vào ngày 5, 6, 7/12/2018 (cả phiên trù bị). Phiên trù bị bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và phiên khai mạc từ 8 giờ 00 phút ngày 05/12/2018, tại Hội trường HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe, nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung sau:

I. CÔNG TÁC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

II. VỀ NỘI DUNG LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND TỈNH BẦU

HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thứ chín theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

III. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của UBND tỉnh: Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, kế hoạch năm 2019; về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám.

2. Các tờ trình của UBND tỉnh: Về kế hoạch đầu tư công năm 2019; về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017; về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị thu một số loại phí, lệ phí: Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Thay thế Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức  chi bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; về quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Lạng Sơn; về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh; quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh; về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai; về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2019 theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh; phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2019; về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn năm 2018; quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn lập thành tích cao trong cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế; quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thay thế Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; về Đề án đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn các huyện: Đình Lập, Văn Quan, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.

3. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

4. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác tòa án năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

5. Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019.

6. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV.

7. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.

8. Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh:  Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tờ trình về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019; tờ trình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân tỉnh giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn.

9. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

IV. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019.

2. Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

3. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017.

4. Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

5. Nghị quyết của HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh.

6. Nghị quyết của HĐND thay thế Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

7. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

8. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

9. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

10. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

11. Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Lạng Sơn.

12. Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh.

13. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

14. Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai.

15. Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2019 theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai.

16. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2019.

17. Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2019.

18. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

19. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn lập thành tích cao trong cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế.

20. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

21. Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

22. Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn các huyện: Đình Lập, Văn Quan, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.

23. Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

24. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019.

25. Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân tỉnh giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH