Thứ ba,  01/12/2020

Thông báo mời thầu

        

Tên bên mời thầu: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại:  025 3814658,                 Fax: 025 3815881

1. Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác, loại 07 chỗ ngồi trang bị cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Giá gói thầu: 978.000.000 đồng (chín trăm bảy mươi tám triệu đồng).

– Nội dung chính của gói thầu: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác, loại 07 chỗ ngồi trang bị cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

4. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 9 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2016.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

– Điện thoại: 025 3814658,               Fax: 025 3815881

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn – Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 Đồng

8. Đảm bảo dự thầu: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

Hình thức đảm bảo: bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 12 năm 2016, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

                                                            Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                            Chu Hải Chanh