Thứ ba,  01/12/2020

Thông báo kế hoạch đấu thầu

     

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn

– Địa chỉ: Số 24 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

– Điện thoại: 02053.812.857

2. Tên dự án: Lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung năm 2017.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung năm 2017.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn.

5. Tổng mức đầu tư: 2.700.000.000 đồng

( Hai tỷ bẩy trăm triệu đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

     – Tên gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung năm 2017

    – Giá gói thầu: 2.700.000.000 đồng

    – Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu

    – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

    – Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ

    – Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu từ tháng 5/2017

    – Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định

    – Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

CHI CỤC TRƯỞNG

Nông Văn Tuấn