Thứ năm,  29/10/2020

Thông báo Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

     

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương  mại Lạng Sơn được thông qua ngày 9/2/ 2006;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn ngày 22/2/2017,

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn thông báo việc bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:

1. Số lượng phát hành: 600.000 cổ phần.

2. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông. 

3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần.

4. Thời gian đăng ký: từ ngày 6/6/2017 đến 16/6/2017 (trong giờ hành chính)

5. Đối tượng mua cổ phần bao gồm: cổ đông hiện hữu của công ty.

Mọi thông tin chi tiết được niêm yết tại văn phòng công ty số 125 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại liên hệ: 02053 898 099.

                                                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                     Hồ Phi Dũng