Thứ ba,  20/10/2020

Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

   

Căn cứ Thông báo số 132/TB-UBND ngày 27/6/2017 của UBND huyện Chi Lăng về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, UBND huyện Chi Lăng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng gồm 17 chỉ tiêu, cụ thể:

– Chức danh trưởng công an: 2 chỉ tiêu

– Chức danh chỉ huy trưởng quân sự: 3 chỉ tiêu

– Chức danh văn phòng – thống kê: 5 chỉ tiêu

– Chức danh địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn): 1 chỉ tiêu

– Chức danh địa chính– nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã): 1 chỉ tiêu

– Chức danh tài chính – kế toán: 1 chỉ tiêu

– Chức danh tư pháp – hộ tịch: 2 chỉ tiêu

– Chức danh văn hóa – xã hội: 2 chỉ tiêu

2. Chuyên ngành tuyển dụng

Vị trí chức danh công chức, trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo của chức danh có nhu cầu tuyển dụng tại các đơn vị được quy định cụ thể tại Thông báo số 132/TB-UBND ngày 27/6/2017 của UBND huyện Chi Lăng và được niêm yết công khai tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 28/6/2017 đến hết ngày 30/7/2017.

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/6/2017 đến hết ngày 30/7/2017.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 02053.820.238.

                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                      Đoàn Thanh Sơn