Thứ hai, 22/04/2019

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

.

Căn cứ kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND cấp xã năm 2017 và Quyết định số 168/QĐ-SKHCN ngày 03/11/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ, để triển khai nhiệm vụ được giao và đảm bảo thời gian theo quy định.

Chi cục TC-ĐL-CL thông báo mời chào hàng cạnh tranh lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND cấp xã năm 2017.

Kính mời các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực tham gia chào cạnh tranh thực hiện nhiệm vụ trên.

Thông tin gửi về: Chi cục TC-ĐL-CL tỉnh Lạng Sơn

Số 428 đường Hùng Vương xã Mai Pha thành phố Lạng Sơn

ĐT: 02053870248