Thứ năm, 18/07/2019

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

  

Tên công ty: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: 161A, đường Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Đăng ký hoạt động số: 01/TP-ĐKHĐ,   cấp ngày 13/2/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Người đại diện: ông Lê Văn Ngọc; Chức vụ: Giám đốc

Chứng chỉ hành nghề số: 2064/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 26/10/2017

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ đấu giá tài sản

Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng chẵn)

                                                                            CÔNG TY ĐẤU GIÁ

                                                                              HỢP DANH ĐÔNG BẮC

                                                                            Giám đốc

                                                                             Lê Văn Ngọc