Thứ sáu,  23/08/2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 30/3/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

* Diện tích bán đấu giá: Khu đất có tổng diện tích: 3.498 m2.

* Giá khởi điểm 1m2 đất: 13.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đất và tài sản trên đất): 49.658.194.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, một trăm chín mươi tư nghìn đồng). Trong đó:

– Giá trị quyền sử dụng đất: 45.474.000.000 đồng;

– Giá trị tài sản trên đất: 4.184.194.000 đồng.

 (Giá khởi điểm của khu đất trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

* Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

b) Đối với tổ chức kinh tế: 1.000.000 đồng/1 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 7.000.000.000 đồng/1 hồ sơ (Bẩy tỷ đồng chẵn). 

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 20/3/2018 đến ngày 26/3/2018 tại  khu đất khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 27/3/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 119000088684  tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 27/3/2018 đến ngày 29/3/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT: 0205.3.717.994) hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                Sầm Thị Hoa