Thứ năm,  27/02/2020

Thông báo Về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn thành phố Lạng Sơn

  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; ngày 27/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiêu chí sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn thành phố Lạng Sơn. Một số nội dung chính của dự án như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn thành phố Lạng Sơn.

2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt nhằm thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải sinh hoạt tại khu vực thành phố và vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

3. Quy mô công suất nhà máy dự kiến từ 150 đến 300 tấn/ngày.

4. Địa điểm thực hiện: xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 25,382 ha.

Thực hiện nhiệm vụ công bố rộng rãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn thành phố Lạng Sơn lập hồ sơ đề xuất theo Thông báo số: 62/TB-SKHĐT ngày 30/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư

(số điện thoại: 0205.812.570 – 02053.812.122; địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).