Chủ nhật, 19/05/2019

Thông báo Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

   

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương  mại Lạng Sơn được thông qua ngày 9/2/2006.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn ngày 13/3/2018.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn thông báo việc bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:

1. Số lượng phát hành: 400.000 cổ phần.

2. Loại cổ phần  phát hành: Cổ phần phổ thông. 

3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

4. Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/5/2018 đến 30/5/2018 (trong giờ hành chính)

5. Đối tượng mua cổ phần bao gồm: cổ đông hiện hữu của công ty.

Mọi thông tin chi tiết được niêm yết tại Văn phòng Công ty số 125 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 02053 898099.

                                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

                                                             Chủ tịch

                                                            Hồ Phi Dũng