Thứ ba, 21/05/2019

Thông báo Quyết định mở thủ tục phá sản Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  

1.Mở thủ tục phá sản đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm; địa chỉ: thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2.Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: ông Hoàng Văn Duy.

3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền lợi đòi nợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/5/2018.

                                                                              THẨM PHÁN

                                                                              Hoàng Văn Duy