Thứ năm, 23/05/2019

Ghi nhận sau 1 năm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

LSO- Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL); thời gian qua, công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh đã được các cấp chính quyền quan tâm triển khai.

Theo quy định, cấp xã đạt chuẩn TCPL được đánh giá bằng 5 tiêu chí: bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; thực hiện dân chủ ở cở sở. Mỗi tiêu chí có các chỉ tiêu riêng, được đánh giá trên tổng điểm 100. Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư Pháp cho biết: Để cơ sở nắm được quy trình đánh giá, sở đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH – UBND ngày 9/6/2017 về triển khai, thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc thực hiện chỉ tiêu tại các xã.

Bố trí địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính là một chỉ tiêu trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (xã Yên Trạch – huyện Cao Lộc)

Năm 2017, Sở Tư pháp đã tổ chức 3 hội nghị triển khai Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu TCPL cho gần 700 đại biểu là lãnh đạo UBND xã, thị trấn, công chức cấp xã của 3 huyện: Lộc Bình, Văn Quan, Văn Lãng. Qua triển khai, UBND cấp xã đã thực hiện nhiệm vụ, thống nhất nhận thức trong xây dựng xã đạt chuẩn TCPL, kết quả năm 2017, toàn tỉnh có 69/226 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, đạt tỷ lệ 30,5%.

Để triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL đạt hiệu quả, phòng tư pháp các huyện, thành phố đã tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL đảm bảo số lượng, thành phần quy định. Từ đó, tham mưu giúp UBND cấp huyện chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL, một số huyện, tỷ lệ xã đạt chuẩn TCPL năm 2017 cao như: Đình Lập 100%; Văn Lãng  95%; Bình Gia 80%.

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có tiêu chí số 18.5 – xã đạt chuẩn TCPL, chính vì vậy, các cấp chính quyền tập trung quan tâm công tác này tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể trong năm 2017, 12/12 xã nông thôn mới đều đạt chuẩn TCPL. Yên Trạch là xã đạt 95 điểm trong đánh giá chuẩn TCPL năm 2017, chị Bế Thị Toan, công chức tư pháp – hộ tịch xã chia sẻ kinh nghiệm: Chúng tôi đã tham mưu cho UBND xã thực hiện các tiêu chí chuẩn TCPL ngay từ đầu năm, tập trung vào các tiêu chí khó như: hòa giải ở cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…Để tiếp tục duy trì các tiêu chí của xã chuẩn TCPL, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân. Đầu tháng 7/2018, xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 80 đại biểu về hòa giải ở cơ cở sở, hôn nhân và gia đình, Bộ luật Hình sự…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL vẫn còn tồn tại hạn chế, như: một số huyện, thành phố chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL theo quy định; cơ bản tập trung chỉ đạo đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; trình độ năng lực của một số công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã còn hạn chế dẫn đến tham mưu thực hiện các tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng.

Trong thời gian tới, để nâng cao tỷ lệ xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền cơ sở; nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL cấp huyện;  đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí để kịp thời khắc phục những vướng mắc, trọng tâm là 14 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

DƯƠNG DUYÊN