Chiều 2/11, Quốc hội làm việc tại hội trường. 

 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm 32 điều trong đó có 31 điều quy định việc sửa đổi, các luật. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Việc sửa đổi, bổ sung các luật cần thực hiện theo nguyên tắc: Thứ nhất, lấy Luật Quy hoạch làm gốc, các luật khác có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Quy hoạch;

Thứ hai, các luật khác không quy định lại, quy định trái nội dung đã được quy định tại Luật Quy hoạch; bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ;

Thứ ba, bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch, không quy định cùng một cấp có hai quy hoạch với nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh cần quy định cụ thể về: phạm vi, nội dung, bảo đảm không có sự trùng lặp nội dung giữa các quy hoạch; thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch;

Thứ tư, không xem xét bổ sung các quy hoạch chưa được liệt kê hay cụ thể hóa Danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của Luật Quy hoạch.

Cho ý kiến về phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng việc lập thêm phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh là không cần thiết khi Luật Quy hoạch đã quy định việc lập quy hoạch tỉnh có tính chất đa ngành nhằm sắp xếp, phân bố không gian gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường để khai thác nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh cũng đã được cụ thể hóa bằng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Tham gia ý kiến, đại biểu Đặng Thế Vinh (tỉnh Hậu Giang) cho rằng, trong Luật Đất đai quy định về hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất có 5 loại quy hoạch. Do đó, cần cân nhắc phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh vì theo Luật Quy hoạch thì quy hoạch tỉnh có phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Bên cạnh đó quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cần quy định rõ ngay trong luật này để loại bỏ tính trùng lắp.

Theo đại biểu Lê Xuân Thân (tỉnh Khánh Hòa), Luật Quy hoạch có thứ bậc quy hoạch trong hệ thống quy hoạch cấp quốc gia gồm có: quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tổng thể không gian biển quốc gia, và quy hoạch tổng thể ngành quốc gia.

“Để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch cần có các Nghị định hướng dẫn nhưng đến nay chưa ban hành được Nghị định nào để hướng dẫn thực hiện những đến nội dung liên quan đến quy hoạch. Trong khi đó hiện nay vấn đề quy hoạch có nhiều luật quy định rất cụ thể như Luật Đất đai quy định rất cụ thể về quy hoạch đất đai. Bây giờ chưa có Nghị định hướng dẫn thực hiện mà lại đi sửa Luật Đất đai những vấn đề liên quan đến quy hoạch có thể dẫn đến nội dung khó có sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.  Do đó nên chăng cần có sự tách biệt giữa quy hoạch đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia”- đại biểu Lê Xuân Thân bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) lại đồng tình lập thêm phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh. Bởi quy hoạch đất đai có tính chuyên ngành như quy hoạch xây dựng. Và hầu hết các tỉnh, thành hiện nay phát triển đều dựa vào quy hoạch sử dụng đất đai. Cho nên cần lập thêm phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh nằm trong quy hoạch tỉnh./.