Thứ ba,  07/04/2020

Hội Nông dân huyện Văn Lãng nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên

(LSO) – Huyện Văn Lãng có đường biên giới dài 36 km, tiếp giáp với Trung Quốc, người dân đa số là đồng bào dân tộc thiểu số nên am hiểu về luật pháp còn hạn chế. Chính vì vậy, Hội Nông dân (HND) huyện xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, nông dân huyện không những khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào phát triển kinh tế ở địa phương mà còn tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện cho biết: Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp HND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của HND, HND huyện xác định việc tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh (QPAN) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Với hơn 8.300 hội viên, 20 chi hội, những năm qua, HND huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, luận điệu sai trái, chống phá cách mạng nước ta…

Cán bộ Hội Nông dân xã Hoàng Việt tuyên truyền pháp luật cho người dân

Từ năm 2019 đến nay, các cấp HND đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội thống nhất, xây dựng, lựa chọn nội dung cần thiết, chủ yếu triển khai trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân… Kết quả, đã tuyên truyền được 199 buổi cho trên 6.900 lượt hội viên, nông dân…

Bà Lăng Thị Duyên, Chủ tịch HND xã Hoàng Việt cho biết: Là một trong 2 cơ sở hội xây dựng và duy trì câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của huyện, những năm qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức sinh hoạt lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… ở thôn, bản cho hội viên, nông dân. Từ đó, nhận thức về pháp luật của người dân được nâng lên và người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, HND huyện chỉ đạo, hướng dẫn HND xã, thị trấn tổ chức cho hội viên ký cam kết “Gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội”. Đến nay, 100% hội, chi hội cơ sở với trên 8.000 hộ gia đình hội viên, nông dân tham gia ký cam kết, cấp phát trên 8.000 cuốn tài liệu pháp luật, duy trì hoạt động 2 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”…

Ngoài ra, các cấp HND đã chủ động phối hợp với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, các cơ quan quân sự địa phương vận động hội viên, nông dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ tuần tra canh gác, ban bảo vệ dân phố… Năm 2020, các cấp hội đã phối hợp tổ chức, động viên thanh niên nông dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Bà Nông Thị Pẻng, thôn Nà Phai, xã Hoàng Việt cho biết: Trong các buổi sinh hoạt của hội, tôi được cán bộ hội tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ biên giới quốc gia…. Qua đó, bản thân tôi cũng đã hiểu hơn và tích cực tham gia phong trào bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, thường xuyên nhắc nhở con em học tập để nâng cao hiểu biết, tránh xa tệ nạn xã hội, không nghe kẻ xấu xúi giục…

Cùng với tuyên truyền, từ năm 2019 đến nay, hằng tháng, lãnh đạo HND các cấp tham gia tiếp công dân và hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Kết quả, đại diện lãnh đạo các cấp hội đã tham dự tiếp công dân trên 190 cuộc với gần 200 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; HND cấp cơ sở đã tham gia hoà giải thành công 38 vụ. Qua đó, góp phần giảm thiểu khiếu kiện vượt cấp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn anh ninh trật tự trên địa bàn.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên nông dân ngày càng được nâng cao. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, số lượng nông dân tham gia tổ chức hội ngày càng nhiều, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và hoàn thành các chỉ tiêu  phát triển kinh tế – xã hội.

TIỂU YẾN