Thứ sáu,  23/10/2020

Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu phát triển đất nước

Diễn đàn khoa học “Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước” được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức vào sáng 25/9.

Toàn cảnh Diễn đàn. 

 

Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia… tham dự Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, các đại biểu khẳng định, giới trí thức luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X năm 2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiêp hóa, hiện đại hóa đất nước nhấn mạnh: “Bằng các hoạt động sáng tạo, trí thức nước ta đã có những đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Nghị quyết cũng xác định rõ: “Đến năm 2020, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của tri thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới”.

Các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ban hành trong những năm qua đã tạo ra những chuyển biến rất tích cực, góp phần tạo động lực cho sự phát triển của đội ngũ trí thức, qua đó, giới trí thức đóng góp tốt hơn cho quá trình đổi mới, phát triển đất nước. Thực tế cho thấy, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, so với yêu cầu phát triển của đất nước, sự phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Việt Nam vẫn thiếu các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học thực sự tâm huyết với nghề; cơ chế, chính sách đãi ngộ dành cho đội ngũ trí thức còn dàn trải, mức lương và phụ cấp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu cuộc sống hiện đại; cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ và thu hút nhân tài còn nhiều hạn chế, bất cập; một bộ phận trí thức còn bị bó hẹp về môi trường tự do sáng tạo, còn thụ động đối với các vấn đề đạt ra trong phát triển mà đất nước yêu cầu phải giải quyết;…

Từ phân tích thực trạng tình hình, tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề lớn về nội hàm, khái niệm trí thức; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phát triển đội ngũ trí thức; những thành công bước đầu cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 của Trung ương; các cơ hội và thách thức đặt ra trong phát triển đội ngũ trí thức thời gian tới; đội ngũ trí thức và vấn đề hội nhập quốc tế; việc phát huy vai trò của lực lượng trí thức khoa học, công nghệ Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0.

Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu, nhiệm vụ đạt ra trong thực hiện mục tiêu xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước./.

Theo Chinhphu