Thứ ba,  11/08/2020

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về nhiệm vụ năm 2020

Với mục tiêu tổng quát tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, ngày 5/12/2019, tại Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI ban hành Nghị quyết số 100 về nhiệm vụ năm 2020. Báo Lạng Sơn trân trọng giới thiệu toàn văn  nghị quyết.

Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, họp ngày 4/12/2019 đã thảo luận và tán thành những nội dung cơ bản tại các dự thảo báo cáo, chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại Hội nghị. Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết nghị mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2020 như sau:

I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8,5 – 9%. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị tốt các tiền đề cho bước phát triển nhanh và bền vững của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

II- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Các chỉ tiêu kinh tế:

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5 – 9%; trong đó: Nông lâm nghiệp 3 – 3,5%; công nghiệp – xây dựng 10 – 11%; dịch vụ 9 – 10%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 8 – 9%.

– Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 19 – 20%; công nghiệp – xây dựng chiếm 23 – 24%; dịch vụ chiếm 51 – 52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 – 5%.

– Tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn đạt khoảng 48 triệu đồng.

– Tổng sản lượng lương thực khoảng 300 nghìn tấn.

– Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 8 – 9%.

– Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.150,1 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.728,3 tỷ đồng.

– Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 26.800 tỷ đồng.

2- Các chỉ tiêu xã hội:

– Xây dựng thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

– Tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 82,0%.

– Phát triển thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia.

– Tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hoá đạt 99%.

– Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 72,6%; có 11 bác sỹ và 30,7 giường bệnh/10.000 dân; 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

– Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên.

– Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên.

3- Các chỉ tiêu môi trường:

– Trồng mới 9.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%.

– Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99,9%.

– Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 95%, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 98%.

4- Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

– Kết nạp mới 2.000 đảng viên trở lên.

– Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90%, trong đó tỷ lệ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90% trở lên.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Tập trung nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát huy tốt các lĩnh vực nông lâm nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch; khắc phục có hiệu quả các mặt tồn tại, hạn chế.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng chương trình nông thôn mới bằng các mô hình nông thôn kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy các lĩnh vực, sản phẩm nông lâm nghiệp, chăn nuôi có ưu thế, giá trị gia tăng cao gắn với chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, các khu vực cửa khẩu; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn; phát triển thương mại, dịch vụ gắn với kinh tế cửa khẩu, thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh, an toàn; chú trọng quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; hỗ trợ nhà đầu tư để thực hiện khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên – môi trường, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học – công nghệ.

2- Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các công trình, dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng thiết yếu vùng khó khăn. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là các vùng khó khăn; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tăng cường quản lý, định hướng, giáo dục toàn diện cho học sinh cả về kiến thức và các kỹ năng xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân; thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp y tế. Chú trọng phát triển văn hoá gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 – 3/02/2020), 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2020), 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2020) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, quan trọng tạo khí thế thi đua sổi nổi trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; tăng cường công tác quản lý về văn hóa, thông tin, báo chí. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, quan tâm, chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, dân tộc và tôn giáo.

3- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác tự kiểm tra; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước… Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử.

4- Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển quân năm 2020. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Quảng Tây (Trung Quốc); mở rộng quan hệ với các địa phương, các đối tác có tiềm năng, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của Nhân dân đối với hoạt động tư pháp theo quy định.

5- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời, định hướng thông tin và dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, vận dụng, cụ thể hóa trong thực hiện. Tiếp tục thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với triển khai quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2020. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ,        tránh tư tưởng né tránh, ngại va chạm; chỉ đạo tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp  Nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các văn bản có liên quan.

Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm mục tiêu, lộ trình theo kế hoạch; nhất là đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Quan tâm các giải pháp tăng cường quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát và chú trọng thực hiện giám sát thường xuyên. Tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện nền nếp, hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; đồng thời nâng cao chất lượng tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định. Thực hiện tốt công tác dân vận; quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện” ở cấp cơ sở; tuyên truyền sâu rộng phong trào “Dân vận khéo”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tiếp tục thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hoá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội các cấp quán triệt, xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện Nghị quyết trên từng lĩnh vực.

3- Các ban đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu, tổng hợp, giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Nghị quyết được phổ biến đến chi bộ.

                                                                                     T/M TỈNH UỶ

                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                       Lâm Thị Phương Thanh