CHÍNH TRỊ
Mùa xuân và Đảng quang vinh
06/02/2018 09:39

LSO-Mùa xuân - mùa của sự sống, sự hồi sinh của vạn vật, Đảng ta cũng bắt đầu từ mùa xuân, cứ mỗi độ xuân về, chúng ta lại tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Mùa xuân với Đảng, Đảng với mùa Xuân tuy hai là một, đã song hành cùng không gian, thời gian và trong lòng mỗi người dân đất Việt với tình cảm mến yêu, trân trọng và cảm phục.

Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng, chúng ta lại càng tự hào về Đảng Cộng sản đã mang mùa xuân độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Ngày 3/2/2018 đánh dấu 88 mùa xuân xây dựng và trưởng thành của Đảng và 84 năm từ khi Lạng Sơn có chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên (giữa năm 1934) và từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (tháng 6/1948) đến nay, đã trải qua 16 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Đảng về tư duy lý luận và thực tiễn vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là quá trình đề ra những chủ trương, chính sách cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ và giai đoạn cách mạng.

Nhớ lại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (tháng 6/1948), lần thứ hai (tháng 6/1949) và lần thứ ba (tháng 8/1951) là các kỳ đại hội được tổ chức trong thời kỳ chống thực dân Pháp. Nghị quyết Đại hội Đảng ta đề ra là sự cụ thể hóa đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực tự cường. Đại hội lần thứ tư (tháng 3/1961) đến lần thứ sáu (tháng 6/1971) là đại hội được tổ chức trong bối cảnh miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại hội lần thứ bảy - Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Cao Lạng (tháng 4/1977) đến Đại hội lần thứ chín (tháng 2/1983) là đại hội được tiến hành trong bối cảnh đất nước thống nhất, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội lần thứ mười một (tháng 11/1991) đến Đại hội lần thứ mười ba (tháng 1/2001) là đại hội được tổ chức trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Các kỳ đại hội tiếp theo, lần thứ mười bốn, đến lần thứ mười sáu (tháng 10/2015) là đại hội được tổ chức với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân.

Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Mở rộng và đi vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại, thực hiện có hiệu quả các quan hệ quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín trong quan hệ quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Là đại hội tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

Mùa xuân năm 2018, với khí thế mới, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04 (khóa XII) nhằm phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong không khí của những ngày xuân mới, chào mừng ngày thành lập Đảng, nhìn lại chặng đường lịch sử 88 năm của Đảng và 84 năm của Đảng bộ Lạng Sơn, càng hiểu công lao to lớn của Đảng với dân tộc, với đất nước, với quê hương. Chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, vì “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”, “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng…”, “Đảng là cuộc sống của tôi…”, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Lịch sử hào hùng của dân tộc ta, Đảng ta là một dòng chảy không ngừng, là mùa xuân tiếp nối những mùa xuân. Mùa xuân Mậu Tuất 2018 - xuân tiếp nối đầy hứa hẹn những mùa xuân thắng lợi.

MAI TÙNG

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,