CHÍNH TRỊ
THƯỜNG XUYÊN CHĂM LO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
06/02/2018 09:46

Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

LSO-Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên năm qua tỉnh ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao chứng nhận cho học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới do Tỉnh ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tháng 11/2017 - Ảnh: PHÙNG KHIÊM

Chúng ta đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra; trong đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (BTVTU) đã thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh. Xây dựng, triển khai Quy định số 644-QĐ/TU, ngày 18/4/2017 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Chỉ đạo thực hiện công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2016 - 2021); xây dựng quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026). Thành lập các ban chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn để tổ chức thực hiện.

Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ từ các khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện tốt các công tác phát triển đảng, chính sách cán bộ, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Ban hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh, chương trình kiểm tra, giám sát của BTVTU năm 2017. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, chủ động liên hệ mật thiết và gắn bó với nhân dân, nắm và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan về công tác tôn giáo, dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn, thư tố cáo. BCH Đảng bộ tỉnh, BTVTU gương mẫu trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh, BTVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm chính trị của mình. Chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, chú trọng đưa nội dung giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt của chi, đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai quán triệt, học tập chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh trong phê bình. Tổ chức tốt Hội thi bí thư chi bộ giỏi các cấp năm 2018 theo kế hoạch. Tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; thực hiện công tác cán bộ đồng bộ từ các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí sử dụng cán bộ; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, bảo đảm bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh, so bì trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTVTU quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện BTVTU quản lý. Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm; đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy khối đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp các cấp, các ngành theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII. Rà soát, có kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng đạt chuẩn về lý luận chính trị đối với cán bộ quản lý các cấp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, quản lý, phát triển đảng viên mới.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung giám sát thường xuyên vào những lĩnh vực phức tạp mà dư luận xã hội, cán bộ và đảng viên quan tâm. Tăng cường phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, sự phối, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan khối nội chính. Triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Cổ vũ, động viên phong trào thi đua “Dân vận khéo” và nhân rộng gương “Dân vận khéo”, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chủ động nắm tình hình và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, có biện pháp kịp thời xử lý đối với những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hướng về cơ sở. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội nông dân, công đoàn tiến hành tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ.

Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, BTVTU chủ động dành thời gian nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, lối sống; không để gia đình, thân nhân lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để mưu cầu lợi ích riêng; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; tích cực, gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 644-QĐ/TU, ngày 18/4/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về nêu gương. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ viên, nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ và các nhiệm vụ được phân công; dành nhiều thời gian đi cơ sở, kiên quyết trong chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh tại địa bàn được giao phụ trách. Tăng cường nghiên cứu, tổng kết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực phụ trách để nâng cao chất lượng đề xuất, tham gia xây dựng nghị quyết của cấp uỷ tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo, vận dụng các chủ trương của trung ương, của tỉnh để cụ thể hoá thành các kế hoạch, chương trình và lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai đạt kết quả.

H.V.N

Xem phản hồi

 
Tin khác
,
,