Thứ năm,  17/10/2019

Bắc Sơn: Cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu

(LSO) – Là huyện còn nhiều khó khăn, Bắc Sơn luôn xác định phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phải đi trước một bước để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, việc huy động, sử dụng lồng ghép hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân đã được huyện Bắc Sơn thực hiện có hiệu quả trong những năm qua.

Xã Hưng Vũ có 13 thôn bản nằm dọc theo tuyến đường tỉnh 243 và đường huyện 73, những năm gần đây, xã là điểm sáng của huyện trong việc huy động lồng ghép giữa nguồn lực nhà nước với sức dân trong việc củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Ông Dương Công Ngoan, Chủ tịch UBND xã Hưng Vũ cho biết: Trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội, xã luôn thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, muốn cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân, muốn bộ mặt nông thôn thay đổi phải tranh thủ tối đa nguồn lực nhà nước hỗ trợ  gắn với huy động sức dân để xây dựng hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa.

Thi công hoàn thiện công trình Trường Mầm non xã Hưng Vũ

Từ năm 2017 đến cuối tháng 6/2019, toàn xã được huyện hỗ trợ đầu tư 7 công trình hạ tầng  gồm: 2 công trình đường giao thông nông thôn; 3 công trình trường học; 1 công trình nhà văn hóa và 1 công trình mương thủy lợi với tổng vốn đầu tư hơn 26 tỷ đồng. Trong đó có 3 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 công trình đang thi công.

Ngoài ra, bằng nguồn vốn từ nhân dân đóng góp kết hợp kinh phí hỗ trợ của nhà nước từ năm 2018 trở lại đây, toàn xã đã làm được 11 công trình hạ tầng giao thông và nhà văn hóa với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng. Cụ thể: toàn xã đã sửa chữa, xây dựng được 8 nhà văn hóa thôn với tổng mức đầu tư 800 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng, nhân dân đối ứng 400 triệu đồng; xây dựng 3 tuyến đường giao thông ngõ xóm với tổng chiều dài 1,5 km, trong đó nhà nước hỗ trợ 100 tấn xi măng, nhân dân đối ứng bằng tiền mặt 175 triệu đồng và hơn 2.500 ngày công lao động.

Nhờ đó, đến nay, Hưng Vũ đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, riêng tiêu chí về cơ sở hạ tầng như: giao thông, cơ sở vật chất nhà văn hóa, thủy lợi đều đạt chuẩn.

Không chỉ xã Hưng Vũ, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn đều làm tốt việc huy động, sử dụng lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách và người dân để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, người dân toàn huyện đã đóng góp tiền mặt để đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu đạt hơn 6,2 tỷ đồng. Trong đó, năm 2018, nhân dân đóng góp 4,7 tỷ đồng tiền mặt; 6 tháng đầu năm 2019, nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt đối ứng xây dựng các công trình.

Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Bắc Sơn, thực hiện chương trình phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, từ năm 2016 đến tháng 6/2019, huyện được phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng trên 260 tỷ đồng. Tổng số công trình khởi công mới là 170 dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông; thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa; cơ sở vật chất giáo dục; trạm y tế; riêng các công trình giao thông chiếm tới 60% số công trình.

Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ đường trục thôn, ngõ xóm cứng hóa đạt trên 40%; kiên cố hóa được 24 km mương, diện tích tưới chủ động đạt 80%; đầu tư được 61 công trình nước sinh hoạt, tỷ lệ người dân được sử dụng đạt 98,1%…

Ông Tô Bắc Thái, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Từ việc thực hiện lồng ghép các nguồn lực cho đầu tư phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn huyện Bắc Sơn trong những năm qua phát triển khá nhanh, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của người dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội gắn với triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đình Quyết - Công Quân