Thứ năm, 24/01/2019

THÔNG BÁO NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ MƯỜI (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HĐND TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021, khai mạc vào hồi 9 giờ 00, ngày 17 tháng 1 năm 2019, để xem xét, thảo luận và quyết nghị các nội dung  như sau:

1- Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

2-Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh.

3-Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018.

Địa điểm: Tại Hội trường Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

                                                              TM.THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                KT.CHỦ TỊCH

                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                 Tô Hùng Khoa