Thứ sáu,  24/01/2020

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

(Kèm theo Tờ trình số 157  /TTr-BCSĐ ngày 16  tháng 8 năm 2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh)

Tải tệp đính kèm