Thứ ba,  02/03/2021

Tuyên truyền chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Một tác phẩm cổ động phong trào Thi đua là yêu nước của tác giả Đỗ Trung Kiên (Hà Nội). Ảnh: Cục Văn hóa cơ sở.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tuyên truyền chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Văn bản số 2734/BVHTTDL-VHCS cho biết, thực hiện Kế hoạch số 407-KH/BTGTW ngày 14-7-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền của địa phương chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua phấn khởi trước, trong và sau Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ cũng đề nghị các sở chú trọng tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý các hoạt động tuyên truyền phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn, tiết kiệm; tránh phô trương, hình thức.

Trong văn bản, Bộ chỉ ra một số hoạt động tuyên truyền cụ như tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, sử dụng băng-rôn, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu trên các đường phố, nơi công cộng, các tụ điểm đông dân cư; xe tuyên truyền lưu động; triển lãm các thành tựu kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương giai đoạn 2016-2020. Ưu tiên lồng ghép hoạt động tuyên truyền cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương đã được phê duyệt theo kế hoạch công tác năm 2020.

Ngoài ra, địa phương có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, thể dục-thể thao, du lịch và các hình thức hoạt động phong phú khác chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Triển khai thực hiện các hoạt động khen thưởng, kịp thời phát hiện biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, đề xuất khen thưởng; xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương ở mọi lĩnh vực.

Bộ cũng đề nghị địa phương tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm chủ yếu trong công tác khen thưởng; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Nhandan