Thứ hai,  28/09/2020

Xem xét dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TU và hồ sơ đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

LSO-Sáng nay (16/9), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo và hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được xây dựng gồm 5 mục lớn với các nội dung chính gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả thực hiện nghị quyết; đánh giá chung; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất..

Theo dự thảo báo cáo, qua 5 năm thực hiện nghị quyết, tỉnh đã hoàn thành 4/5 chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó, nhiều nhiệm vụ thực hiện vượt so với chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu như: lập hồ sơ khoa học 5 di sản văn hóa phi vật thể đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đại diện của nhân loại, vượt 25% so với chỉ tiêu; mỗi năm, lượt khách đến Lạng Sơn tăng 15,42% (chỉ tiêu từ 4 – 5%), doanh thu xã hội tăng 18,38% (chỉ tiêu 3 – 3,5%)…

Về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng hồ sơ gồm có: Tờ trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh gửi HĐND tỉnh; báo cáo tình hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020; Báo cáo giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp…

Theo tờ trình, trong giai đoạn 2011-2020, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo và có những bước phát triển mới. Hiện toàn tỉnh có 5 điểm du lịch cộng đồng tại các xã: Bắc Quỳnh, Vũ Lăng (huyện Bắc Sơn), Mông Ân (huyện Bình Gia), Hữu Liên, Yên Thịnh (huyện Hữu Lũng). Tuy nhiên, những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng chính sách mới phù hợp thực tế, tạo động lực để du lịch cộng đồng có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tiếp theo là rất quan trọng.

Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác quản lý di tích, công tác tuyên truyền, khoanh vùng bảo vệ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa…

Đối với dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, các đại biểu nêu ý kiến làm rõ: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung chính sách.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở VHTTDL là cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25 trước ngày 20/9/2020 trình UBND tỉnh xem xét.

Để báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25 đạt chất lượng, phản ánh đầy đủ kết quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh 5 năm qua, trong quá trình hoàn thiện dự thảo báo cáo cần bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp của Nghị quyết số 25 đã đề ra. Đồng thời, cần đánh giá rõ nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong triển khai nghị quyết, bổ sung số liệu để làm phong phú, sinh động và nổi bật các kết quả đã đạt được.

Đối với nội dung Tờ trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trong hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở VHTTDL cần nghiên cứu, xem xét, bổ sung đối tượng áp dụng là tổ hợp tác, doanh nghiệp làm du lịch. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại điểm du lịch cộng đồng cần tích hợp với chính sách xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò, trách nhiệm quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư. Trên cơ sở thực tế của địa phương, nhu cầu của khách du lịch, cần xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp, có tính khả thi cao.

NGỌC HIẾU – TUYẾT MAI