Thứ tư, 19/09/2018

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh

LSO- Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và biểu quyết thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.

Mục tiêu tổng quát: thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn chủ yếu, lấy đoàn viên, người lao động là đối tượng vận động. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tập hợp thu hút đoàn viên gắn bó với tổ chức công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách công đoàn có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp và tinh thần dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển.

Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023.   Ảnh: NGỌC HIẾU

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đại hội  đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu phát triển, kết nạp mới 6.000 – 7.000 đoàn viên công đoàn giai đoạn 2018 – 2023; phấn đấu 100% đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có 15 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn và trong đó 70% trở lên người lao động là đoàn viên công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: 90% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt; 85% trở lên CĐCS khu vực nhà nước xếp loại vững mạnh; 60% trở lên CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước xếp loại vững mạnh; 75% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu vào ban chấp hành được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; hằng năm bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu 80% trở lên công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; trên 85% nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hằng năm; phấn đấu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt 90%  trở lên so với số phải thu theo quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó, 90% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, 50% doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nộp kinh phí theo quy định; 98% trở lên số công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp nhà nước phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; 100% số doanh nghiệp nhà nước, 90% trở lên số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước (có tổ chức công đoàn) phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định; 100% doanh nghiệp nhà nước, 90% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đại diện cho công nhân, người lao động ký thỏa ước lao động tập thể đảm bảo hài hòa về quyền, lợi ích, trách nhiệm giữa doanh nghiệp và người lao động; hằng năm có trên 90% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức công đoàn được công đoàn cung cấp, phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn; tuyên truyền, vận động 60% trở lên số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức công đoàn được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra, ngay sau Đại hội, LĐLĐ tỉnh đã ban hành văn bản số 158/LĐLĐ ngày 3/7/2018 về việc “Tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023”, ban hành quy chế làm việc, chương trình toàn khóa gửi LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc. Căn cứ vào đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, thể hiện quyết tâm, chung sức góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội đã đề ra.

BẾ THỊ HÒA (LĐLĐ tỉnh)