Thứ sáu, 22/03/2019

Quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lạng Sơn

(LSO) – Ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) ban hành Nghị quyết số 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo đó, ngày 17/9/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) đã xây dựng Chương trình hành động số 116 thực hiện nghị quyết nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng con người Lạng Sơn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thực hiện nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò văn hóa ngày càng được nâng cao và có sự tác động tích cực đến toàn bộ đời sống xã hội. Đặc biệt là phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, trường học văn hóa đạt được kết quả tích cực; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị di sản văn hóa ở địa phương được quan tâm, trình độ dân trí tiếp tục được nâng lên.

Các em học sinh tham quan gian trưng bày triển lãm chuyên đề miền đất, con người Lạng Sơn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 tại Bảo tàng tỉnh

Trong xây dựng con người, thông qua các hoạt động truyền thống, giáo dục trong Đảng và nhiều phong trào trong các ngành, các cấp đã góp phần xây dựng con người hướng tới chân, thiện, mỹ. Nổi bật như Đoàn thanh niên với phong trào: thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước; ngành giáo dục với phong trào kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và mỗi thầy cô giáo là một tấm gương; ngành y tế thực hiện 12 điều y đức; với phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công chức, viên chức lao động… Các hoạt động, phong trào trên không những góp phần gìn giữ, phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà còn góp phần tích cực cho việc xây dựng con người Xứ Lạng ngày càng hoàn thiện hơn. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh luôn duy trì trên 72% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 47% thôn, khối phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Ngoài ra, Lạng Sơn còn tăng cường mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Hiện nay, tỉnh đã ký kết với Khu tự dân tộc Choang, Quảng Tây, trung Quốc “Hiệp định công tác quản lý trao đổi văn hóa dân gian nhân dân biên giới hai nước Việt nam – trung Quốc”, tạo mối quan hệ giao lưu đối, ngoại. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch đã góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Xứ lạng đến với bạn bè quốc tế, thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ để phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh là: Xây dựng con người Lạng Sơn phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ”, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, kỷ cương, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, có đạo đức lối sống lành mạnh, thân thiện, cởi mở, phát huy tinh thần tự trọng, tự tôn, truyền thống văn hóa vươn lên góp công, góp sức, trí tuệ, xây dựng Lạng Sơn giàu đẹp. Để thực hiện nhiệm vụ đó, chỉ tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu: 90% trở lên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được trang bị kiến thức chính trị hành chính theo tiêu chuẩn cán bộ công chức, viên chức. Tỷ lệ thôn, bản, khối phố có nhà văn hóa – khu thể thao đạt 99%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có sân chơi, bãi tập thể thao đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 25% trở lên. Thể chất con người Lạng Sơn cơ bản đạt chuẩn so với mục tiêu chung của cả nước…. Tăng mức đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển sự nghiệp văn hóa từ 1,8 – 2% tổng chi ngân sách của tỉnh vào năm 2020 và khoảng 2,5% vào năm 2030.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, các cấp ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, quán triệt thực hiện Chương trình hành động số 116 của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) về: “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, xem đây là nhiệm vụ, giải pháp mang tính bao trùm trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lạng Sơn trong giai đoạn mới. Đồng thời chú trọng vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp cho các thế hệ công dân Lạng Sơn về các phẩm chất như: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo để hướng tới hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện về về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nâng cao vị thế của con người Lạng Sơn trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

MAI VĂN HOA