Thứ bảy, 23/03/2019

Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng viên chức chuyên ngành y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Ảnh minh họa

Theo đó, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải đảm bảo tiêu chuẩn về giảng viên, tài liệu bồi dưỡng, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Giảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Người được mời thỉnh giảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: Có trình độ chuyên môn, quản lý, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưỡng; tiêu chuẩn về người được mời thỉnh giảng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. Giảng viên của cơ sở đào tạo phải đảm nhiệm được tối thiểu 50% chương trình bồi dưỡng được giao nhiệm vụ.

Cơ sở đào tạo sử dụng một trong các tài liệu bồi dưỡng sau đây: Tài liệu do cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn và phê duyệt theo quy định; tài liệu của cơ sở đào tạo khác đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định; tài liệu đã được Bộ Y tế phê duyệt. Tài liệu bồi dưỡng được cập nhật thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bồi dưỡng.

Về cơ sở vật chất, Thông tư nêu rõ, phòng học và trang thiết bị phải bảo đảm có đủ chỗ ngồi và trang thiết bị phù hợp cho việc dạy và học; nguồn học liệu phải bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng; có Trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật đủ thông tin về danh sách giảng viên, chương trình, danh mục tài liệu của từng chương trình bồi dưỡng và có hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin về các khóa học, học viên.

Cơ sở đào tạo phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Thông tư nêu rõ, cơ sở giáo dục đại học có đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học trở lên và đơn vị sự nghiệp y tế hạng đặc biệt có đủ tiêu chuẩn quy định trên được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng I, II, III và IV.

Đơn vị sự nghiệp y tế hạng I và các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, dân số có đủ tiêu chuẩn quy định trên được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng II, III và IV.

Trường cao đẳng có đào tạo khối ngành sức khỏe và đơn vị sự nghiệp y tế hạng II có đủ tiêu chuẩn quy định trên được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng III và IV.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

Theo Chinhphu