Thứ tư,  11/12/2019

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy thị trường lao động hiệu quả

Việt Nam đã có một bước tiến quan trọng trong phát triển thị trường lao động với việc gia nhập Công ước số 88 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Công ước về Tổ chức Dịch vụ Việc làm, sẵn sàng thúc đẩy thị trường lao động hiệu quả.

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy thị trường lao động hiệu quả

Theo ILO, dịch vụ việc làm thúc đẩy sự phát triển, hội nhập và sử dụng lực lượng lao động hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, dịch vụ việc làm phục vụ hai nhóm đối tượng khách hàng trực tiếp – người lao động (hỗ trợ họ tìm việc làm phù hợp) và người sử dụng lao động (hỗ trợ họ tìm người lao động phù hợp).

Chuyên gia Kinh tế Lao động của ILO Việt Nam, bà Valentina Barcucci cho biết, khi Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi kinh tế, việc phê chuẩn công ước này nhằm thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ việc làm là một bước tiến quan trọng. Công nghiệp hóa, hội nhập vào các thị trường khu vực và toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên đã và đang biến thị trường lao động trở thành nơi mà cơ hội việc làm, yêu cầu về trình độ và kỹ năng trở nên chính thức hơn. Theo đó, cần áp dụng các phương thức kết nối giữa công việc tuyển dụng với người tìm việc hiệu quả và dễ tiếp cận hơn”.

Ở một đất nước đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam, thông tin thị trường lao động là một nguồn dữ liệu quan trọng cho biết thị trường lao động đang biến chuyển như thế nào. Dịch vụ việc làm có thể cung cấp một tập hợp lớn thông tin thị trường lao động thông qua dữ liệu hành chính từ hồ sơ của người tìm việc, nghề nghiệp theo yêu cầu của người sử dụng lao động và cùng với đó là yêu cầu về kỹ năng, thời gian tìm việc theo hồ sơ của người tìm việc, những vị trí khó tuyển nhân sự và những thông tin khác nữa.

Bà Barcucci nhận định, những thông tin này có thể được sử dụng để định kỳ sửa đổi chính sách việc làm và chính sách phát triển kỹ năng nhằm giúp người lao động thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động và người sử dụng lao động có được những kỹ năng mà họ cần, vì một xã hội toàn diện hơn và một nền kinh tế vững mạnh hơn.

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người tìm việc sử dụng các kênh chính thức (dịch vụ việc làm) ngày càng tăng nhưng mới chỉ có một số ít các kênh tìm việc được sử dụng. Phần lớn việc làm ở Việt Nam hiện nay tuyển nhân sự thông qua liên hệ cá nhân. Một nghiên cứu do ILO thực hiện dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy khoảng 40% thanh niên có việc làm tìm được việc nhờ giới thiệu từ bạn bè và gia đình.

Thúc đẩy dịch vụ việc làm cũng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch khối ASEAN vào năm 2020.

Công ước số 88 quy định rằng một trong những mục tiêu của dịch vụ việc làm là hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và dịch chuyển về địa lý. Trong bối cảnh Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến 2025, với định hướng hội nhập kinh tế và văn hóa, ASEAN dự kiến sẽ mở cửa hơn nữa trong một số lĩnh vực, trong đó có cả việc “di chuyển tự do” lao động có kỹ năng.

Việc phê chuẩn Công ước là một bước quan trọng hướng tới tăng cường dịch vụ việc làm trong nước. ILO cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật đối với những cam kết về thể chế như công tác báo cáo chính thức về tình hình thực thi Công ước số 88.

Công ước về Tổ chức Dịch vụ Việc làm là Công ước thứ 22 của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn. Dự kiến trong năm 2019, Việt Nam sẽ gia nhập Công ước số 98 về Quyền được Tổ chức và Thương lượng Tập thể – một trong những công ước cơ bản chưa được phê chuẩn và Công ước số 159 về Phục hồi Chức năng Lao động và Việc làm (Người khuyết tật).

Theo Nhandan