Thứ sáu,  06/12/2019

Hơn 94.000 hộ được tiếp nguồn lực vươn lên thoát nghèo

Đây là con số hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách do NHCSXH Việt Nam triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020, NHCSXH cho biết nhờ việc chỉ đạo các chi nhánh tập trung giải ngân vốn tín dụng kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay của toàn hệ thống NHCSXH đạt 36.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn này giúp cho hơn 940.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách, hơn 102.000 lao động được tạo việc làm, có thêm thu nhập; trên 627.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã được xây dựng và gần 8.000 lượt học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập,…

Cũng theo NHCSXH, nguồn vốn của đơn vị đến hết tháng 6/2019 dự kiến đạt trên 212.000 tỷ đồng, tăng 17.780 tỷ đồng (9,1%) so với cuối năm 2018. Trong đó, đáng chú ý là nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 14.130 tỷ đồng, tăng 2.321 tỷ đồng.

Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH đạt trên 197.000 tỷ đồng, tăng 9.501 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Trong đó dư nợ theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đạt trên 172.000 tỷ đồng, tăng 7.677 tỷ đồng, hoàn thành 68,2% kế hoạch tăng trưởng được giao với gần 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.

Thời gian còn lại của năm 2019, NHCSXH tập trung rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời tham mưu cho các bộ, ban ngành Trung ương và cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, NHCSXH Trung ương tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tham mưu cho các Tỉnh ủy, Thành uỷ thực hiện tốt việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40; chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn; tổ chức giải ngân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo khả năng thanh toán, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Chinhphu