Thứ tư,  12/08/2020

Đôn đốc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Trong quý II/2020 hoàn thành việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đảm bảo đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương.
Ảnh minh họa

 

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đôn đốc các bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Văn phòng Chính phủ đã và đang chuẩn bị các công việc cần thiết để ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, dự kiến vào ngày 12/3/2020.

Trong giai đoạn đầu, Hệ thống thông tin báo cáo sẽ gồm một số chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và một số bộ, cơ quan khác đáp ứng yêu cầu, điều kiện kết nối, tích hợp. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ tiếp tục làm việc với 6 bộ trên và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để lựa chọn các chế độ báo cáo có khả năng kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Để bảo đảm triển khai đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, địa phương; căn cứ yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09/5/2019, các bộ, địa phương, đặc biệt là các bộ, địa phương chưa ban hành Thông tư, Quyết định quy định chế độ báo cáo cần khẩn trương rà soát các chế độ báo cáo hiện hành để thực hiện chuẩn hóa, quy phạm hóa, hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

Trong quý II/2020 hoàn thành việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đảm bảo đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương. Phạm vi xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương phải đảm bảo nguyên tắc sau: Bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ các chế độ báo cáo tại Thông tư quy định chế độ báo cáo của bộ xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tới tất cả các cấp cần cập nhật thông tin, số liệu và chia sẻ dữ liệu với địa phương; Bộ, cơ quan ngang bộ cấp tài khoản để các địa phương trên toàn quốc thực hiện; địa phương chỉ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo đối với các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền quy định của mình, không xây dựng các chế độ báo cáo không thuộc thẩm quyền.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ để chuẩn hóa biểu mẫu, xây dựng Hệ thống hoặc tích hợp các Hệ thống thông tin hiện có với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đảm bảo khả năng cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình biến động các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông trong tháng 2 năm 2020 hoàn thành việc kết nối các chế độ báo cáo đã lựa chọn với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hướng dẫn tại Công văn số 598/VPCP-KSTT ngày 22/1/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong tháng 2 năm 2020 phối hợp với Văn phòng Chính phủ để lựa chọn các chế độ báo cáo có khả năng kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và thực hiện việc kết nối.

Các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trước khi đưa vào vận hành.

Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam khẩn trương bổ sung nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, tập trung hỗ trợ Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Theo Chinhphu