Thứ tư,  24/02/2021
Tỉnh đoàn

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

LSO-Ngày 25/5/2020, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia hội nghị lấy ý kiến có các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc.


Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu định hướng tại hội nghị đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, đại biểu nhất trí cao với dự thảo 2 văn kiện. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại biểu có các ý kiến: thêm một số từ, cụm từ vào nội dung văn kiện để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng; bổ sung đánh giá một số tồn tại trong quản lý, cải cách hành chính; cơ chế, chính sách đào tạo nguồn lực đầu tư cho các địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; các nhiệm vụ trọng tâm đột phá…

Với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại biểu có một số ý kiến: làm rõ thêm những thành tựu, hạn chế và các bài học kinh nghiệm; đánh giá, phân tích thêm về những nội dung đột phá của tỉnh; cập nhật thời gian, số liệu nhằm đảm bảo tính thời sự; phân tích, đánh giá sâu hơn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế…


Đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh đóng góp ý kiến
và dự thảo văn kiện đại hội

Trước đó, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức lấy ý kiến đóng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đại hội đảng các cấp.

HOÀNG VƯƠNG