Thứ năm,  03/12/2020

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của NHNN thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Nội dung Kế hoạch gồm: 1- Công tác chuẩn bị, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; 2- Triển khai thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; 3- Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; 4- Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thống đốc giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 theo các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của NHNN, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của NHNN, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Theo Chinhphu