Thứ sáu,  04/12/2020

Khai trương nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (17/6), Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Lạng Sơn họp bàn kết quả triển khai xây dựng CQĐT tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; và khai trương nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhiệm vụ xây dựng CQĐT, hiện đại hóa nền hành chính đã đạt được một số thành công bước đầu góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân và tổ chức.

Theo đó, Lạng Sơn đã hoàn thành triển khai 30% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 (đạt 32,4%); hoàn thành Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Qua số liệu tổng hợp đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh tiếp nhận 19.569 hồ sơ, giải quyết 15.799 hồ sơ, số còn lại đang trong quá trình xử lý, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 là 2.427 hồ sơ, đạt 12,4%. Ngoài ra, tỉnh đã hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, duy trì, cập nhật khung chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0 …

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xây dựng CQĐT trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như một số cơ quan, đơn vị chưa đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống CNTT để cải tiến lề lối làm việc; một số cán bộ, công chức cấp xã chưa có thói quen ứng dụng CNTT trong công việc; thiếu nguồn nhân lực phục vụ quản trị, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin đã được đầu tư. Cổng DVCTT chưa tích hợp với hệ thống quản lý và điều hành văn bản VNPT-iOffice, dữ liệu thống kê trên hệ thống chưa khớp với số liệu thực tế…

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí với nội dung báo cáo đã được trình bày. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: bố trí kinh phí thỏa đáng đầu tư cho công nghệ thông tin đối với ngành y tế; tăng cường tuyên truyền tới người dân, tập huấn cho các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; …


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, hai huyện Lộc Bình và Cao Lộc cần kiện toàn ban chỉ đạo CQĐT; các sở, ngành quan tâm hơn nữa đến xây dựng CQĐT; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); lựa chọn đưa các TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hoàn thiện phần mềm VNPT-iOffice.

Đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện phần mềm VNPT-iOffice; tiến hành khảo sát chuyên đề về sử dụng các phần mềm tại các sở, ngành.


Đồng chí Nguyễn Long Hải,  Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên
ban chỉ đạo nhấn nút khai trương nền tảng tích hợp,
chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đã nhấn nút khai trương nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. Đây là hệ thống nền tảng lõi trong Khung kiến trúc CQĐT tỉnh Lạng Sơn. Nền tảng này tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp nghiệp vụ giữa các đơn vị.

HOÀNG HIẾU – THÙY DUNG