Thứ hai,  16/12/2019

Lạng Sơn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

LSO-Trong những năm qua, Lạng Sơn đã rất quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt góp phần vào thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) – một giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Để văn hóa (VH) của tỉnh phát triển, đạt nhiều kết quả hơn nữa, trong phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đặt ra là, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực VH,VN, TDTT. Theo đó, tiếp tục phát huy bản sắc VH các dân tộc trên địa bàn, xây dựng hệ thống thiết chế VH ở các cấp, các điểm vui chơi giải trí, chú trọng phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng, đào tạo tài năng trên lĩnh vực VH,VN,TDTT; nâng cao chất lượng phong trào...

LSO-Trong những năm qua, Lạng Sơn đã rất quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đặc biệt góp phần vào thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) – một giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Để văn hóa (VH) của tỉnh phát triển, đạt nhiều kết quả hơn nữa, trong phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đặt ra là, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực VH,VN, TDTT. Theo đó, tiếp tục phát huy bản sắc VH các dân tộc trên địa bàn, xây dựng hệ thống thiết chế VH ở các cấp, các điểm vui chơi giải trí, chú trọng phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng, đào tạo tài năng trên lĩnh vực VH,VN,TDTT; nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…Cùng với đó, khơi dậy và phát huy tính chủ động, tích cực, tự quản và sáng tạo của nhân dân trong việc triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở. Có thể khẳng định rằng, vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (XDĐSVHCS) ở Lạng Sơn đã có được sự quan tâm sâu sắc của các cấp, ngành hữu quan của tỉnh, trong đó, đặc biệt là kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Cụ thể, đó là các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh, của Sở VH,TT&DL. Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, vận động; công tác kiểm tra, đôn đốc luôn được chú trọng. Đi đôi với đó, việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm được đề cao; đặc biệt, vấn đề biểu dương, khen thưởng như: biểu dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc, tuyên dương Làng VH tiêu biểu,… đã được tiến hành kịp thời, có tác dụng động viên lớn đối với phong trào nói chung.
Lễ hội Lồng tồng làng Khòn Lèng TPLS thực sự là một ngày hội truyền thống của đoàn kết cộng đồng
Minh chứng cho sự quan tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong những năm qua, cụ thể như: năm 2009, cả tỉnh đạt 59% GĐVH, thì so với năm 2000 tăng 35%; tỷ lệ thôn, bản, khối phố VH của cả tỉnh năm 2009 đạt 30% so với năm 2000 tăng 19,6%; tỷ lệ khu dân cư tiên tiến của cả tỉnh năm 2009 đạt 48,1% so với năm 2000 tăng 26,8%. Tổng kết 20 năm (1989 – 2009) xây dựng Làng VH cho thấy, tỷ lệ thôn, làng VH thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đạt 84,3%. Đây chính là những con số đã phần nào nói lên sự nỗ lực của tỉnh trong việc quan tâm đẩy mạnh XDĐSVHCS thời gian qua. Trong đó, tiêu biểu và dễ nhận thấy nhất là các lễ hội (LH) dân gian truyền thống tại các địa bàn, cơ sở được quan tâm phục dựng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển những nét đẹp mộc mạc, giản dị mà tinh tế, ý nhị. Người dân đã tham gia công tác tổ chức các LH ngày càng đông đảo hơn. Điều này cho thấy, chủ trương xã hội hóa các hoạt động VH là rất đúng đắn, đi vào chiều sâu, hiệu quả. Một số LH tiêu biểu phải kể đến như: LH Bản Chu (Hưng Đạo, Bình Gia), ngày hội xã Hải Yến, LH Ba Sơn (Cao Lộc), LH lồng tồng làng Khòn Lèng (thành phố Lạng Sơn), LH lồng tồng xã Quỳnh Sơn (Bắc Sơn)… với nhiều nét đẹp VH của các trò chơi, trò diễn, làn điệu dân ca, dân vũ đã được củng cố và tôn vinh. Các LH, ngày hội truyền thống ở làng quê Xứ Lạng thực sự là tâm điểm đoàn kết cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thiết thực XDĐSVHCS; tích cực giới thiệu, quảng bá, thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài địa bàn đến tham quan, vui hội. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển đa dạng các loại hình du lịch ở Lạng Sơn, trong đó có du lịch cộng đồng, du lịchVH.
Bên cạnh đó còn phải nhắc đến công tác xây dựng các thiết chế VH, thể thao cũng đóng góp quan trọng vào XDĐSVHCS. Thời gian qua, Lạng Sơn đã có những chính sách cụ thể để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa (NVH) thôn, bản, khối phố và sân tập TDTT cho các xã, phường, thị trấn; song song với đó, công tác xã hội hóa cũng được khuyến khích, đẩy mạnh… Nhìn chung, các thiết chế VH, thể thao cơ sở như: NVH thôn, xã, sân chơi, bãi tập của xã đều đã phát huy vai trò một cách hiệu quả, trở thành một tụ điểm VH cho cả cộng đồng. Tại NVH, nhiều hoạt động đã được tổ chức như: họp dân; truyền tải, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới nhân dân; giao lưu VHVN; rồi nhiều thôn, xã còn lấy NVH làm nơi để đặt các tủ sách, báo cộng đồng để bà con đến đọc hàng ngày, nắm bắt thông tin thời sự báo chí, kiến thức VH, xã hội… Hay, sân chơi, bãi tập của xã chính là địa điểm tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, tổ chức các LH truyền thống mỗi độ xuân về…Đã từng có ý kiến cho rằng, nhìn vào hệ thống thiết chế VH, thể thao có thể phần nào thấy được sự phát triển của ĐSVHCS nơi đó. Đồng thời, nó cũng phản ánh được đặc điểm sinh hoạt VH cộng đồng của người dân trên địa bàn. Quả thật, ý kiến trên rất có cơ sở…

Thiết nghĩ, với những giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở thì việc XDĐSVHCS của Lạng Sơn thời gian tới sẽ đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Hoàng Thịnh