Chủ nhật,  07/03/2021

Theo Luật Cư trú mới, chủ hộ trong mỗi gia đình xác định thế nào?

Luật Cư trú 2020 đã bổ sung nhiều quy định mới về việc xác định chủ hộ trong mỗi gia đình.

Luật Cư trú 2020 được ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021, đã bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý về cư trú; trong đó có quy định tại Điều 10 về xác định “chủ hộ” như sau: Thành viên hộ gia đình có quyền và nghĩa vụ thống nhất đề cử chủ hộ.

Trong đó, chủ hộ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử.

Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì chủ hộ là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình không đề cử được thì chủ hộ là thành viên hộ gia đình sẽ do Tòa án quyết định.

Trường hợp hộ gia đình chỉ có một người thì người đó là chủ hộ.

Trước đó, theo Luật Cư trú 2006 hiện hành, mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ./.

Theo VOV