Thứ tư,  03/03/2021

Phê duyệt thành viên Hội đồng về phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách 41 thành viên của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Hội đồng.4 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. 36 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành và một số chuyên gia.Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam theo Định hướng Chiến...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách 41 thành viên của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Hội đồng.

4 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. 36 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành và một số chuyên gia.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam theo Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về nâng cao năng lực cạnh tranh; tổng kết thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam..

Theo VOV