Thứ tư,  03/03/2021

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống cho học sinh, sinh viên

Trong hai ngày 19 và 20-7, tại Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác học sinh, sinh viên (HS, SV) các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2009-2012 và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác HS, SV trong giai đoạn 2012-2016 khu vực phía bắc.Báo cáo đánh giá của Vụ Công tác HS, SV - Bộ GD-ĐT cho biết, trong giai đoạn 2009-2012, phần lớn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước đã đạt được sáu mục tiêu của chương trình công tác HS, SV, đó là: bước đầu đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của nhà trường về công tác HS, SV; tổ chức thực hiện công tác sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ; việc đổi mới hình thức, phương pháp công tác HS, SV, tạo điều kiện để HS, SV học tập và rèn luyện tốt; đã tổ chức hệ thống hỗ trợ, dịch vụ HS, SV;...
Trong hai ngày 19 và 20-7, tại Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác học sinh, sinh viên (HS, SV) các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2009-2012 và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác HS, SV trong giai đoạn 2012-2016 khu vực phía bắc.

Báo cáo đánh giá của Vụ Công tác HS, SV – Bộ GD-ĐT cho biết, trong giai đoạn 2009-2012, phần lớn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước đã đạt được sáu mục tiêu của chương trình công tác HS, SV, đó là: bước đầu đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của nhà trường về công tác HS, SV; tổ chức thực hiện công tác sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ; việc đổi mới hình thức, phương pháp công tác HS, SV, tạo điều kiện để HS, SV học tập và rèn luyện tốt; đã tổ chức hệ thống hỗ trợ, dịch vụ HS, SV; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, các cơ quan, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục HS, SV và bảo đảm an ninh, trật tự trường học; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác HS, SV. Hệ thống văn bản pháp quy của Bộ GD-ĐT ngày càng được hoàn thiện và có hiệu quả tốt hơn; các trường ngày càng coi trọng hơn việc hỗ trợ, phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất để HS, SV học tập và rèn luyện; an ninh, trật tự trong các nhà trường được bảo đảm; các hoạt động văn nghệ, thể thao, y tế trường học được tăng cường, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống tinh thần, định hướng, giáo dục thẩm mỹ, thể chất và chăm sóc sức khỏe của HS, SV.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua cùng những khó khăn, hạn chế; đồng thời tổ chức các chuyên đề để thảo luận về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho HS, SV theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình công tác HS, SV trong đào tạo tín chỉ; công tác quản lý học sinh trong các trường trung cấp chuyên nghiệp… Trong giai đoạn 2012-2016 của chương trình công tác HS, SV, Bộ GD-ĐT tiếp tục chú trọng tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HS, SV; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quản lý công tác HS, SV phù hợp đào tạo theo hệ thống tín chỉ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách và hoạt động hỗ trợ phục vụ HS, SV; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác HS, SV;…

Theo Nhandan