Thứ năm,  24/09/2020

Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội

LSO - Trong những năm qua, công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Một trong các biện pháp trọng yếu dẫn đến những thành tựu đó là do Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy tính chủ động, linh hoạt và tăng cường nắm bắt dư luận xã hội (DLXH), diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn thông tin sâu sát ở cơ sở đã tham mưu cho Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp, ngành và cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị; tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mạng lưới cộng tác viên DLXH từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được quan tâm kiện toàn củng cố, bảo đảm về số lượng và chất lượng; có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính...

LSO – Trong những năm qua, công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Một trong các biện pháp trọng yếu dẫn đến những thành tựu đó là do Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy tính chủ động, linh hoạt và tăng cường nắm bắt dư luận xã hội (DLXH), diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn thông tin sâu sát ở cơ sở đã tham mưu cho Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp, ngành và cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị; tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Mạng lưới cộng tác viên DLXH từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được quan tâm kiện toàn củng cố, bảo đảm về số lượng và chất lượng; có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tổng hợp, nắm bắt tư tưởng, DLXH trong quần chúng. Đặc biệt, mạng lưới cộng tác viên DLXH ở cơ sở là những người sinh sống, học tập và lao động gần gũi với quần chúng nhân dân, am hiểu về văn hoá, tâm lý, phong tục tập quán, có điều kiện thuận lợi nắm bắt DLXH sát với thực tế. Những năm qua, mạng lưới cộng tác viên DLXH từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, DLXH trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; làm tham mưu kịp thời cho các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tế; xử lý kịp thời những vấn đề DLXH quan tâm; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hằng năm, mạng lưới cộng tác viên DLXH từ tỉnh đến cơ sở đều được bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu, nắm bắt DLXH. Trong đó, chú trọng các phương pháp quan sát, thẩm thấu, phân tích nội dung, chọn lọc thông tin, phỏng vấn và điều tra. Do được trang bị nghiệp vụ, nên mạng lưới cộng tác viên DLXH luôn quan sát, lắng nghe nhân dân nói về vấn đề gì, nói như thế nào, thái độ ra sao, mức độ cảm xúc gắn liền với phát ngôn như thế nào,… Thu thập thông tin xã hội từ đơn, thư khiếu tố, thư bạn đọc, phiếu góp ý, tin, bài phản ánh qua các phương tiện truyền thông đại chúng,… xem những nội dung nào, vấn đề gì được đề cập nhiều hoặc ít nhất, thái độ cảm xúc được thể hiện ra sao,… từ đó đánh giá, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến các cơ quan chức năng để giải quyết; thực tế cho thấy, ở nơi nào cấp uỷ, chính quyền chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thì nơi đó công tác nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng chính trị, DLXH đạt hiệu quả không cao. Khi có sự việc nhạy cảm xảy ra, cấp ủy và chính quyền cơ sở, thậm chí kể cả cấp trên cơ sở mới thấy tầm quan trọng của việc cần thiết phải nắm bắt và định hướng DLXH. Còn địa bàn nào, cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm, có các biện pháp để thực hiện tốt công tác nắm bắt và định hướng DLXH kịp thời thì ở nơi đó không có hoặc ít xảy ra các vụ việc phức tạp.

Để công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, diễn biến tâm trạng, DLXH ngày càng hiệu quả, các cấp uỷ cần quan tâm đúng mức, coi trọng việc nắm bắt DLXH; thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc thường xuyên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ban tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên DLXH, Ban tuyên giáo cấp huyện, đảng uỷ và ban tuyên giáo cơ sở cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên DLXH, không trông chờ sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đi đôi với thường xuyên kiện toàn mạng lưới cộng tác viên DLXH, kịp thời bổ khuyết nhất là ở cơ sở để bảo đảm việc cung cấp thông tin nhanh, chân thực, khách quan. Kịp thời đề xuất những biện pháp thiết thực ổn định tư tưởng chính trị trên địa bàn, hình thành DLXH tích cực, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước.

Nguyễn Đức Luận (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)