Thứ năm, 25/04/2019

Triển khai hai phong trào của Ðoàn trong cuộc sống

Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX (2007-2012) đã  phát động và triển khai trong toàn đoàn và thanh, thiếu niên cả nước phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".
Tuổi trẻ Hưng Yên tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX (2007-2012) đã  phát động và triển khai trong toàn đoàn và thanh, thiếu niên cả nước phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Từ kết quả triển khai hai phong trào này, BCH T.Ư Ðoàn khóa IX đã tổng kết và trình Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ X (2012-2017) quyết định triển khai hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Ðồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Xuất phát từ thực tế

Ðể có một phong trào do Ðoàn tổ chức theo đúng nghĩa cần bảo đảm ba yếu tố: một là, được nghiên cứu từ lý luận và thực tiễn chỉ đạo công tác đoàn; hai là, có tính định hướng chính trị rõ ràng; ba là, phải được sự hưởng ứng của đông đảo thanh niên để phong trào thật sự hiện hữu trong cuộc sống. Thực tiễn qua năm năm (2007 – 2012) triển khai hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã chứng minh có đầy đủ các yếu tố nêu trên. 

Tuy nhiên, sau năm năm triển khai, BCH T.Ư Ðoàn khóa IX đã thống nhất đánh giá hai phong trào còn những hạn chế. Các nội dung triển khai chưa đồng đều, một số nội dung phù hợp với thanh niên, giải pháp rõ ràng, dễ triển khai thực hiện nên mang lại hiệu quả tích cực. Một số nội dung hạn chế trong tổ chức thực hiện, chưa phù hợp với phần lớn đoàn viên, thanh niên. Cụ thể, trong phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, nội dung xung kích thực hiện cải cách hành chính và xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế chưa được nhiều ý kiến đánh giá đạt được hiệu quả cao. Bên cạnh đó, việc xác định số lượng cụ thể cho các phong trào hành động cách mạng của Ðoàn nhiệm kỳ qua chưa thật sự phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở. Quá trình khảo sát, đánh giá về kết quả các phong trào hành động cách mạng, cho thấy nội dung xung kích thực hiện cải cách hành chính chưa hiệu quả do đối tượng thanh niên tham gia nội dung xung kích này không lớn; hoạt động có tính đặc thù, khó tạo ra phong trào. Các quy định hành chính mặc dù còn bất cập nhưng tính ổn định cao, để thay đổi một quy trình hành chính cần có một thời gian nhất định. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế triển khai còn chưa hiệu quả, do chưa mang tính phổ quát trong các đối tượng thanh niên. Bên cạnh đó, thực chất xung kích cải cách hành chính và xung kích hội nhập quốc tế đều nhằm mục đích khơi sức, phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ X vừa qua  đã quyết định đưa hai nội dung này vào nội hàm của xung kích phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Hai phong trào do Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ X vừa phát động là sự kế thừa, chọn lọc và phát huy những giá trị tích cực của hai phong trào do Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX đề ra. Trong đó, “Ðồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” là một phong trào phù hợp với nguyên tắc “tự giáo dục”, “tự rèn luyện” của thanh niên dưới sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn xã hội. Thể hiện mạnh mẽ và xuyên suốt tư tưởng đổi mới phương thức hoạt động của Ðoàn theo hướng ngày càng sát với thanh niên, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên.

Những cơ hội và thách thức

Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh CNH, HÐH và hội nhập quốc tế sâu, rộng cho nên đòi hỏi phải có nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Nguồn nhân lực đó phải có trí tuệ, tay nghề cao; có đạo đức, lối sống trong sáng, có kỹ năng sống và có sức khỏe thể chất tốt.

Ban Bí thư T.Ư Ðoàn đã xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm triển khai hai phong trào nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ðó là đăng ký, đảm nhận và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những bức xúc của cộng đồng, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về hội nhập quốc tế; các hội thi tin học, ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập trong thanh niên, định kỳ hằng năm tổ chức cuộc thi Ô-lym-pich tiếng Anh, tin học toàn quốc. Ðẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong đoàn viên, thanh niên.

Tập trung thực hiện phong trào trong một số đối tượng đoàn viên, thanh niên, cụ thể: Thanh niên trường học với phong trào Thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong các trường đại học, cao đẳng; phong trào “Khi tôi 18” trong học sinh THPT; phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong các trường trung cấp chuyên nghiệp. Triển khai Ðề án “Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình Bốn mới và phát động phong trào thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Tiếp tục triển khai Ðề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” theo Quyết định số 103/QÐ-TTg ngày 21-7-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mở rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh các thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp. Ðịnh kỳ phối hợp tổ chức các Hội thi tay nghề, Hội thi thợ giỏi…; có các hình thức tập hợp, phối hợp hỗ trợ cụ thể đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong quá trình triển khai hai phong trào, các cấp bộ đoàn cần bám sát các chủ trương của cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế – xã hội; nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn; trong đó chú trọng nhu cầu, lợi ích của thanh niên, tình hình thanh niên và các điều kiện thực tiễn, từ đó linh hoạt, sáng tạo trong quá trình cụ thể hóa phong trào. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế để triển khai các nội dung của hai phong trào bằng những chương trình, đề án với mục tiêu, lộ trình, giải pháp cùng nguồn lực. Nhất là coi trọng kết quả cụ thể và bền vững trong triển khai các nội dung; lấy nhận xét của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của xã hội, mức độ hài lòng của thanh niên để đánh giá thước đo hiệu quả của phong trào. Nhất quán trong nhận thức và kiên trì trong hành động; không để xảy ra hiện tượng “dễ làm khó bỏ”, “đánh trống bỏ dùi”.

Nhandan