Thứ tư, 24/04/2019

Hội VHNT Lạng Sơn: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

LSO-Chiều 22/4/2013, tại hội trường Nhà khách A1, thành phố Lạng Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (NQTW 5) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (1998 – 2013).

LSO-Chiều 22/4/2013, tại hội trường Nhà khách A1, thành phố Lạng Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (NQTW 5) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (1998 – 2013).

Đại diện các tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch Hội VHNT tỉnh

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện NQTW5 của Hội VHNT Lạng Sơn, trong đó đã làm rõ các nội dung như: công tác quán triệt, học tập và  tuyên truyền thực hiện nghị quyết; công tác tham mưu, xây dựng các chương trình thực hiện nghị quyết; kết quả thực hiện 5 quan điểm, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp lớn nêu trong NQTW 5. Báo cáo cũng nêu bật những kết quả đạt được về nhận thức, hành động cũng như những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân đạt được và hạn chế; một số bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp phát triển VHNT trong thời gian tới và những đề xuất kiến nghị. Theo đó, một số giải pháp gồm: Thường xuyên tổ chức cho toàn thể cán bộ hội nghiên cứu, quán triệt NQTW 5 (khóa VIII), Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X), Đề án phát triển VHNT của Lạng Sơn để định hướng đúng cho hội viên trong hoạt động sáng tác VHNT; làm tốt công tác xuất bản sách và tạp chí; phối hợp với các báo, tạp chí của  trung ương và địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng khác… giới thiệu những sáng tác mới có chất lượng tiêu biểu để động viên khích lệ sáng tác. Cùng với đó, kiện toàn, ổn định cơ quan thường trực hội; có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng lực lượng trẻ VHNT để kết nạp vào hội, chú ý người dân tộc thiểu số, các vùng miền; có phương án xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho hội; chuẩn bị tốt cho Đại hội lần thứ 7 năm 2013.

Tại hội nghị, đã có một số tham luận được trình bày góp phần làm rõ hơn những mặt đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm, định hướng để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nghị quyết trong thời gian tiếp theo.       

Nhân dịp này, có 5 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam vì có thành tích đóng góp cho sự nghiệp VHNT của tỉnh; 6 tập thể, 12 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội VHNT Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) (1998 – 2013).

HOÀNG HÀ