Chủ nhật,  20/10/2019

Ðẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Chương trình nhằm xây dựng các chính sách, dự án, đề án cụ thể để triển khai những nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược và tổ chức thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 449/QÐ-TTg, ngày 12-3-2013. Ðồng thời, đặt ra nhiệm vụ phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa phù hợp điều kiện từng vùng; xây dựng chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số. Thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, vốn tín dụng phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn…

Theo Nhandan.vn