Thứ sáu,  18/10/2019

Bảo tồn đa dạng sinh học hướng đến phát triển bền vững

LSO-Trước yêu cầu bảo vệ, phục hồi, phát triển và sử dụng bền vững đa dạng sinh học về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái của tỉnh; cũng như thực hiện Luật Đa dạng sinh học, Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”; tỉnh Lạng Sơn đã lập Đề án “quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2020”. Tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV vừa qua Đề án chính thức  được thông qua.

LSO-Trước yêu cầu bảo vệ, phục hồi, phát triển và sử dụng bền vững đa dạng sinh học về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái của tỉnh; cũng như thực hiện Luật Đa dạng sinh học, Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”; tỉnh Lạng Sơn đã lập Đề án “quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2020”. Tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV vừa qua Đề án chính thức  được thông qua.

Tham quan mô hình bảo tồn phát triển rừng đầu nguồn ở Hữu Lũng

Mục tiêu của Đề án nhằm bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học; tăng cường công tác quản lý và phát triển các loài, sinh vật cảnh bị suy thoái, duy trì và phát triển các nguồn gen quý hiếm; bảo vệ tốt môi trường sinh thái, phục vụ yêu cầu  phát triển kinh tế- xã hội bền vững của tỉnh; xây dựng và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh. Theo đó, từ năm 2013 tỉnh sẽ quy hoạch 5 khu bảo tồn đa dang sinh học, gồm: 1 Khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia Hữu Liên có diện tích 8.293,4ha; 4 khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh là khu bảo tồn Mẫu Sơn có diện tích 11.060 ha, khu bảo tồn Lâm Ca- Đồng Thắng có diện tích 6.214 ha, khu bảo tồn Bắc Sơn có diện tích 1.088ha, khu bảo tồn Mỏ Rẹ có diện tích 2.302ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quy hoạch 2 hành lang dạng sinh học nối khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên và khu bảo tồn Mỏ Rẹ, huyện Bắc Sơn; khu bảo tồn Mẫu Sơn và khu bảo tồn Lâm Ca – Đồng Thắng. Đồng thời, quy hoạch bảo tồn các loài động vật quý hiếm gồm: 21 loài lớp thú thuộc 5 bộ như bộ cánh da, linh trưởng, thú ăn thịt, móng guốc ngón chẵn, gặm nhấm, thỏ; 13 lớp chim thuộc 5 bộ là ngỗng, cắt, gà, sả, sẻ; 18 loài bò sát, lưỡng cư đang bị đe dọa ở mức độ rất nguy cấp như trăn đất, rùa hộp ba vạch, ếch gai, rắn ráo, kỳ đà nước, rắn hổ mang; 5 loài cá quý hiếm đang bị đe dọa ở mức độ rất nguy cấp như là cá măng giả, lăng chấm, anh vũ, ngựa bắc, cá chiên; 2 loài cá đã bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên nhưng còn tồn tại ở điều kiện nuôi nhốt như cá lợ thân thấp và cá chép gốc. Đối với hệ thực vật, quy hoạch bảo tồn gồm 57 loài thực vật tại tỉnh được xếp vào danh mục các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở mức độ ít nguy cấp đến mức độ rất nguy cấp như hoàng đàn, ô rô bà, nghiến, thảo thông, cam thảo đá bia, trai lý, sến mật, bách hợp, ba kích.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn cho biết: tỉnh ta được đánh giá là địa bàn có lợi thế về đa dạng sinh học, với 7 hệ sinh thái đặc trưng. Hệ thực vật bậc cao có 1.012 loài, thực vật bậc thấp gồm nhiều nhóm tảo. Hệ động vật gồm các loài động vật có xương sống ở cạn là 409 loài, động vật không xương (côn trùng) rất đa dạng. Về thủy sinh vật, khu hệ ngập nước có 62 loài thực vật nổi, 34 loài động vật nổi, 23 loài động vật đáy, 167 loài cá… Nhưng trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, cộng với những tác động về tốc độ tăng trưởng dân số, tình trạng đốt, phá rừng làm nương, khai thác sử dụng bất hợp pháp… đã khiến hệ sinh thái chịu tác động mạnh và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa cao. Bởi vậy, thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học là cần thiết và có ý nghĩa chiến lược. Qua đây, nhằm bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh một cách bền vững.

Để triển khai đề án, tỉnh đã đưa ra các giải pháp thực hiện quy hoạch, trong đó nhấn mạnh: Về công tác quản lý, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ cấp huyện, xã, đặc biệt là nhận thức và trách nhiệm về bảo tồn đa dạng sinh học; rà soát, bổ sung, xây dựng các văn bản quy định về quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên theo Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Đối với giải pháp xã hội, xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy nguồn kiến thức, kỹ năng của người dân bản địa tại các địa phương. Ngoài ra, các giải pháp về tuyên truyền, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, hợp tác bảo tồn, huy động vốn… cũng được tỉnh coi trọng, triển khai song hành trong thực hiện quy hoạch của Đề án.

XUÂN HƯƠNG