Thứ sáu,  18/10/2019

Cao Lộc chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị động viên

LSO-Ngày 18/12/2013, Ban CHQS huyện Cao Lộc tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm và kết hợp sinh hoạt, học tập cho quân nhân dự bị động viên.

LSO-Ngày 18/12/2013, Ban CHQS huyện Cao Lộc tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm và kết hợp sinh hoạt, học tập cho quân nhân dự bị động viên.

Cán bộ Ban CHQS huyện Cao Lộc quán triệt tại buổi sinh hoạt

Đợt này có 186 quân nhân dự bị động viên được chi trả với tổng số tiền 56.752.500 đồng. Tại buổi sinh hoạt, Ban CHQS huyện đã quán triệt Pháp lệnh Dự bị động viên; một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, quân sự của địa phương; thông tin nhanh thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của quân nhân dự bị động viên, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi có lệnh động viên.

 Thông qua tập trung sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm nhằm kiểm tra khả năng tập trung của lực lượng dự bị động viên, nắm chắc số lượng, chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn biên chế, bổ, miễn nhiệm giải ngạch quân nhân dự bị theo kế hoạch, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐÌNH QUANG