Thứ bảy,  19/09/2020

Đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ CNH – HĐH

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của Đề án nhằm nhận diện những đặc điểm cơ bản của gia đình Việt Nam và xu hướng biến đổi trong gia đoạn hiện nay và thập niên tiếp theo; xác định các yếu tố tác động đến sự biến đổi của gia đình Việt Nam. Đồng thời, đề xuất các luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chính sách xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Đề án bao gồm các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và đề xuất định hướng chính sách về gia đình. Cụ thể, Đề án sẽ điều tra, khảo sát về gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế bao gồm đại diện gia đình các vùng, miền và các dân tộc khác nhau; đánh giá tổng quan về các đặc điểm cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay; nghiên cứu, phân tích các nội dung về gia đình như cơ cấu và quan hệ gia đình, chức năng gia đình, văn hóa gia đình, mối liên hệ giữa gia đình và họ tộc, giữa gia đình và cộng đồng, giữa gia đình và nhà nước; đề xuất một số định hướng về cơ chế, chính sách gia đình ở Việt Nam trong thời gian tới.

Đề án được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện Đề án.

Theo VOV.vn