Thứ tư,  08/04/2020
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp:

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa

LSO - Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền lồng ghép các cuộc vận động một cách có hiệu quả gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào hương ước, quy ước và trở thành một trong những tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa, khơi dậy truyền thống đoàn kết các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư.
Kéo co – môn thể thao tổ chức tại lễ hội xuân đình Đông Quất, xã Cường Lợi (Đình Lập)

Thông qua các hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả, từ năm 2005 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền lồng ghép được 10.083 cuộc với 741.175 lượt người nghe; vận động 1.345.413 lượt hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 13.576 lượt khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa và chỉ đạo 2.272/2.320 khu dân cư xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

 Cùng đó, Ủy ban MTTQ các cấp còn quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt trong triển khai cuộc vận động ở cơ sở, thường xuyên tập huấn, hướng dẫn các ban công tác mặt trận khu dân cư đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), các ban công tác mặt trận đã phối hợp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” với nội dung thiết thực như tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, biểu dương gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Thông qua tuyên truyền, vận động nắm bắt tình hình tư tưởng, MTTQ các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc nảy sinh ở cơ sở ngày càng hiệu quả hơn. Từ những kết quả nêu trên đã góp phần tiếp tục nêu gương, nhân rộng những cách làm hay thiết thực trong việc cưới, việc tang và lễ hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; qua đó phê phán các biểu hiện tiêu cực, hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan và ngăn chặn những tiền lệ kém văn minh trong xã hội. Nhờ tuyên truyền, đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 80% số hộ gia đình đã tổ chức cưới hỏi, tang lễ đơn giản, gọn nhẹ và tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán. Các lễ hội truyền thống được khôi phục, duy trì, kết hợp tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao như: kéo co, đẩy gậy, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, cờ tướng… đã tạo không khí vui tươi, lành mạnh, khơi dậy và phát huy nhiều nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điều nhận thấy rằng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh hằng năm đã tăng lên rõ rệt. Năm 2005, toàn tỉnh mới có 85.058/151.265 gia đình văn hóa thì đến nay có 123.162/184.488 gia đình văn hóa, đạt 66,8%, tăng 10,8% và 957/2.320 khu dân cư văn hóa đạt 41,3%, tăng 11,2 so với năm 2005.

Bài, ảnh: Mai Hoa