Chủ nhật,  25/10/2020

Thường trực HĐND tỉnh họp nghe giải trình một số nội dung về kinh tế – xã hội

LSO-Hôm nay (15/6), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình 2 nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về tình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thực trạng và giải pháp liên quan đến phát triển các HTX; công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm theo chuỗi; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các đại biểu cũng nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình về tình hình quản lý, khai thác, phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, đại diện các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các ngành liên quan nêu câu hỏi về những tồn tại, vướng mắc xoay quanh các vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác phát triển thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực; hỗ trợ chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang rừng sản xuất; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nhân lực cho hợp tác xã… Về công tác quản lý, khai thác các di tích trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị làm rõ về công tác quy hoạch, khoanh vùng, bảo vệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác trùng tu, tôn tạo di tích; quản lý, sử dụng nguồn thu tại di tích; việc thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm, tình trạng xâm hại, lấn chiếm di tích; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Các ý kiến đã được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, giải trình.

Kết luận tại phiên họp giải trình, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn,  UBND tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện thành phố, tiếp tục thực hiện tốt Chương trình số 22/CTr- UBND ngày 15/7/2016 Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020. Tăng cường hơn nữa vai trò của các ban chỉ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, để kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cơ sở, người dân vùng nông thôn, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tăng cường hơn nữa vai trò là cơ quan thường trực, đầu mối trong chương trình triển khai chương trình tái cơ cấu nghành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thường xuyên rà soát quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn; các quy hoạch lĩnh vực trong ngành về điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu thị trường và xu thế hội nhập; tham mưu cho UBND tỉnh xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương để có bước đi đúng đắn, hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với đó là ban hành hướng dẫn cụ thể hơn để định hướng cho các huyện thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng  và ý thức trách nhiệm quản lý, phát huy giá trị di tích trong nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết số 25- NQ-/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn nhân lực hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích, danh thắng. Đẩy mạnh quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp hạng. Củng cố, thực hiện tốt mô hình tổ chức, hoạt động của các ban quản lý di tích phù hợp với thực tế…

MAI HOA – TUYẾT MAI