Thứ ba, 23/07/2019

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 3/2018

Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, theo lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an đã công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ tháng 3/2018 (từ ngày 16/02/2018 đến ngày 15/3/2018).

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 1.326 vụ tai nạn giao thông, làm chết 643 người, bị thương 1.110 người. So với tháng 02/2018, giảm cả 03 tiêu chí: giảm 255 vụ (16,13%), 82 người chết (11,31%) và 59 người bị thương (5,05%).

Về tình hình cháy, nổ, toàn quốc xảy ra 365 vụ cháy, làm chết 07 người, bị thương 07 người, tài sản thiệt hại ước tính 70,73 tỷ đồng. So với tháng 02/2018, giảm 08 vụ, giảm 02 người chết và giảm 10 người bị thương. Bên cạnh đó, xảy ra 05 vụ nổ, làm 03 người chết, không có người bị thương. So với tháng 02/2018, tăng 02 vụ và 02 người chết, giảm 10 người bị thương.

Theo baochinhphu