Thứ năm, 18/10/2018
Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính:

“Tăng lực” cải cách hành chính

LSO-Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính (KLKCHC) là dịp để các cơ quan, đơn vị “soi”, “sửa” lại mình. Điều này giúp công tác cải cách hành chính (CCHC) đi vào thực chất, đem lại hiệu quả hơn.           


Đoàn kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính của tỉnh kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn 

Năm 2016, chỉ số xếp loại CCHC của tỉnh Lạng Sơn chỉ xếp thứ 52/63 tỉnh, thành. Trong 6 nội dung của CCHC thì hầu hết đều có nội dung thấp, trong đó đáng chú ý là nội dung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) giảm điểm nhiều nhất. Cùng đó, một số cơ quan, đơn vị hành chính chưa nghiêm túc chấp hành hoặc thực hiện chậm tiến độ nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao. Đơn cử như Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017 là đơn vị có nhiều nhiệm vụ tồn đọng nhất. Tại Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 4/1/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp có nêu: Một số cơ quan, đơn vị buông lỏng KLHC, làm việc không theo quy chế, phân công trách nhiệm không rõ ràng; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu không thể hiện rõ, thậm chí có trường hợp người đứng đầu thiếu gương mẫu, né tránh trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Hiện tượng vô cảm, sách nhiễu trong giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp còn diễn ra ở một số nơi…

Ông Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Năm 2018, Lạng Sơn lấy chủ đề “Tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” để thực hiện trong các cơ quan, đơn vị các cấp. Trước những đòi hỏi của thực tế trên, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra KLKCHC cần phải được đẩy mạnh thực hiện. UBND tỉnh đã có kế hoạch về kiểm tra KLKCHC. Mục đích của kiểm tra nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; ý thức của CBCCVC; tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Năm 2018, việc kiểm tra KLKCHC ở tỉnh được bắt đầu từ cuối tháng 4 đến hết năm. Phương pháp kiểm tra chủ yếu là tiến hành đột xuất. Đối tượng kiểm tra là các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã và toàn bộ CBCCVC làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Nhiều hạn chế được chỉ ra 

Ngày 24/4/2018, đoàn kiểm tra KLKCKC của tỉnh kiểm tra đột xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (VHTT&DL), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Vào thời điểm kiểm tra, tại Sở VHTT&DL, công chức bộ phận “một cửa” không đeo thẻ công chức; việc niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) chưa đúng quy định và còn thiếu số lượng. Sở KH&CN có hồ sơ TTHC trả chậm hẹn cho người dân, việc ban hành các văn bản thực hiện KLKCHC, dân chủ ở cơ sở tại đơn vị chưa kịp thời… Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Ngay sau kiểm tra, đơn vị sẽ ban hành kịp thời các văn bản liên quan và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc trả kết quả chậm hẹn hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Ngày 8/5/2018, đoàn kiểm tra đột xuất UBND các xã: Hữu Lân, Hiệp Hạ, Hữu Khánh, Tú Mịch (Lộc Bình). Qua đây phát hiện 100% số xã được kiểm tra thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) không đúng quy định. Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, UBND xã Hữu Lân không có cán bộ “một cửa” trực giải quyết hồ sơ cho người dân; 1 công chức xã đến muộn giờ làm việc. UBND xã Hiệp Hạ không có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC nên mọi giao dịch hành chính thực hiện theo hình thức cũ, gây khó cho tổ chức, người dân đến liên hệ.

Từ cuối tháng 4/2018 đến nay, đoàn kiểm tra của tỉnh đã kiểm tra đột xuất trên 10 cơ quan, đơn vị hành chính từ tỉnh đến cấp xã. Các đơn vị được kiểm tra đều có những hạn chế nhất định trong thực thi công vụ, điển hình là tình trạng CBCC không đeo thẻ khi làm nhiệm vụ, việc niêm yết TTHC chưa đúng quy định, việc giải quyết một số hồ sơ TTHC chưa kịp thời… Sau khi được kiểm tra, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đều tiếp thu ý kiến góp ý và hứa sẽ chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới.

MINH ĐỨC