Thứ ba, 21/05/2019

Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính

(LSO) – Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018, tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM) hành chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

Hết năm 2018, Lạng Sơn giảm được 65 đầu mối, trong đó giảm 8/142 phòng chuyên môn, 1/14 chi cục, 23/120 đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; giảm 1 trong 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và giảm 21/142 cơ quan chuyên môn, 11/740 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Ngoài ra, năm học 2018 – 2019, ngành giáo dục – đào tạo sáp nhập được 17 điểm trường, cặp trường mầm non, tiểu học và THCS.

Có được kết quả trên là do trong năm qua, Lạng Sơn thực hiện tốt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp TCBM của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành và thực hiện 2 đề án về tinh giản biên chế, sắp xếp lại TCBM các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và tinh giản biên chế, sắp xếp lại TCBM các cơ quan, đơn vị cấp huyện.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Quan Bản, huyện Lộc Bình (cặp trường sau sáp nhập) trong giờ giải lao

Ông Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Bên cạnh việc tăng cường thực hiện sắp xếp TCBM đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, UBND tỉnh kịp thời ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Các cơ quan, đơn vị có đầu mối tổ chức được sắp xếp lại cũng quan tâm củng cố TCBM, đưa bộ máy sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định về chế độ chính sách đối với những đối tượng cán bộ dôi dư nên không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác sắp xếp TCBM.

Có thể lấy ví dụ trong năm, ngành y tế có bước chuyển rõ rệt trong công tác sắp xếp TCBM với việc sáp nhập 6 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Trung tâm này được thành lập giúp tăng cường năng lực quản lý chuyên môn, giảm được đầu mối đơn vị trực thuộc, tinh gọn bộ máy như: ban lãnh đạo giảm từ 15 người xuống còn 4 người, giảm 11 phòng chức năng xuống còn 4 phòng, giảm 22 khoa chuyên môn xuống còn 10 khoa và giảm được 41 biên chế giao. Đối với mạng lưới y tế cấp huyện cũng giảm được 16 phòng khám đa khoa khu vực hoạt động kém hiệu quả, hiện chỉ còn 9 phòng khám đa khoa khu vực trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc sắp xếp các đơn vị giúp TCBM của ngành tinh gọn hơn. Sau khi sắp xếp, sở yêu cầu các đơn vị dựa trên điều kiện cơ sở vật chất, con người hiện có để nhanh chóng hoạt động ổn định. Đến thời điểm này, các đầu mối sau sáp nhập không gặp khó khăn, vướng mắc trong cơ chế và việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng đó, ở cấp huyện, sau khi hoàn thành việc sáp nhập các phòng chuyên môn gồm: sáp nhập phòng dân tộc vào phòng lao động thương binh và xã hội (trừ thành phố Lạng Sơn), phòng y tế sáp nhập vào văn phòng HĐND và UBND, sáp nhập 3 trạm (thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông) thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc thì UBND cấp huyện cũng tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ cho biết: Sắp xếp TCBM là một trong những nhiệm vụ của hoạt động cải cách tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh. Thời gian qua, Lạng Sơn không chỉ sắp xếp để giảm về số lượng mà chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của từng đơn vị, tổ chức sau sắp xếp. Có thể khẳng định, việc sắp xếp TCBM trên địa bàn tỉnh tương đối thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp bộ máy bớt cồng kềnh.

Mặc dù đạt được kết quả nhất định song trong thực tế việc sắp xếp lại TCBM theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả còn gặp  khó khăn, vướng mắc ở chỗ hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và bộ, ngành liên quan. UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã và đang kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành Trung ương kịp thời xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp lý và hướng dẫn kịp thời thực hiện công tác này. Trên cơ sở đó, Lạng Sơn sẽ triển khai đồng bộ, thống nhất, quyết liệt hơn nữa việc sắp xếp TCBM.

MINH ĐỨC