Thứ hai,  03/08/2020

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tư pháp

LSO-Sáng nay (29/10), Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC) tỉnh kiểm tra việc thực hiện KLKCHC và thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Tư pháp.


Toàn cảnh cuộc kiểm tra

Đoàn kiểm các các nội dung: trách nhiệm của người đứng đầu; công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác KLKCHC; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị người dân; thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nội quy, quy chế làm việc và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao từ đầu năm 2019 đến nay.

Theo đó, năm 2019, Sở Tư pháp đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện KLKCHC năm 2019; rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến lề lối, chế độ làm việc, thực hiện KLKCHC; tự kiểm tra việc thực hiện KLKCHC đối với 8/8 phòng, đơn vị trực thuộc.

Về giải quyết TTHC, 9 tháng đầu năm, sở tiếp nhận 4.684 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 4.298 hồ sơ. Đơn vị cũng tích cực ứng dụng dịch công trực tuyến vào giải quyết TTHC, hiện sở có 42/179 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị cũng tiếp nhận và xử lý theo quy định 9 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Tư pháp đã hoàn thành 106/107 nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và 1 nhiệm vụ đang trong quá trình thực hiện.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện KLKCHC của Sở Tư pháp, đặc biệt, sở đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh giao; việc chỉ đạo triển khai thực hiện KLKCHC trong đơn vị được tiến hành thường xuyên, đầy đủ… Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, lãnh đạo sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện KLKCHC; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về KLKCHC; tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc sở; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng đó, tiếp tục thực hiện đạt tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh giao. Cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các nội dung KLKCHC và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong giải quyết công việc.

MINH ĐỨC – THÙY DUNG