Chủ nhật,  04/12/2022

Công tác xây dựng lực lượng DQTV của thành phố Lạng Sơn

LSO-Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân gắn bó mật thiết với quê hương, sống chiến đấu trong lòng nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc. Trong suốt 75 năm qua, vượt bao nhiêu khó khăn, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QDTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng.Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng DQTV nói chung, lực lượng DQTV thành phố Lạng Sơn trong những năm qua không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Thành phố đã thực hiện tốt quy định về công tác đăng ký, quản lý nguồn QDTV và phương tiện kỹ thuật. Đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị được thực hiện đúng quy định; thường xuyên thực hiện tốt quy định về lập kế hoạch, xây dựng và huy động lực lượng DQTV và quản lý chặt chẽ các kế hoạch theo quy chế. Làm tốt công tác xây...

LSO-Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân gắn bó mật thiết với quê hương, sống chiến đấu trong lòng nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc. Trong suốt 75 năm qua, vượt bao nhiêu khó khăn, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QDTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng DQTV nói chung, lực lượng DQTV thành phố Lạng Sơn trong những năm qua không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Thành phố đã thực hiện tốt quy định về công tác đăng ký, quản lý nguồn QDTV và phương tiện kỹ thuật. Đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị được thực hiện đúng quy định; thường xuyên thực hiện tốt quy định về lập kế hoạch, xây dựng và huy động lực lượng DQTV và quản lý chặt chẽ các kế hoạch theo quy chế. Làm tốt công tác xây dựng và quản lý các đơn vị DQTV. Trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, thành phố đã bố trí nguồn kinh phí chi cho công tác quốc phòng – quân sự địa phương, cho công tác dân quân tự vệ và bảo đảm chính sách theo quy định của pháp luật, ngân sách tăng trung bình từ 8-10%/năm.
Nhận thức rõ vai trò của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thường xuyên thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác DQTV và lực lượng DQTV. Tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố đến các cơ sở; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như chỉ thị, kế hoạch công tác năm và từng thời kỳ; thực hiện quy hoạch; bồi dưỡng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp, chỉ đạo kiểm tra, sơ tổng kết công tác DQTV, công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
Pháp lệnh DQTV đã kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong những năm qua, thành phố đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Pháp lệnh DQTV, công tác đăng ký tạo nguồn có tính vững chắc; tổ chức xây dựng lực lượng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; công tác huấn luyện quân sự, chính trị, pháp luật đạt kết quả khá tốt, hoạt động có nền nếp và hiệu quả thiết thực, công tác bảo đảm chính sách và quản lý nhà nước ngày càng được tăng cường.

Nguyễn Đức Thực